Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Jak rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów? (12 kwietnia 2016)

Jest to kolejna forma doskonalenia zorganizowana w naszym Wydziale związana z czytelnictwem. Jak poprzednie cieszyła się ona sporym zainteresowaniem wśród nauczycieli. Na szkolenie przybyło ponad 80 osób.

Zajęcia prowadziła p. Iwona Krzemińska, konsultant MSCDN Wydział
w Ostrołęce.

Podczas spotkania, miedzy innymi, poruszono następujące zagadnienia:

- Metody i strategie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów.

- Neurodydaktyka a czytanie – jak wykorzystać wnioski z badań nad mózgiem w planowaniu pracy z tekstem na lekcjach języka polskiego.

- Szkolne projekty rozwijające kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży.

Po wysłuchaniu wykładu seminaryjnego nauczyciele mogli wziąć udział w dyskusji i podzielić się swoimi doświadczeniami na temat promocji czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych, metod służących do analizy tekstów literackich i nieliterackich.

Na zakończenie szkolenia p. Iwona Krzemińska umówiła się z uczestnikami na majowe spotkanie w mniejszych grupach warsztatowych, aby przekazaną teorię poprzeć praktycznymi działaniami.

Nauczyciele bardzo wysoko ocenili kompetencje merytoryczne
i osobowościowe prowadzącej, jakość otrzymanych materiałów, zastosowane metody i formy pracy, które pozwoliły zrealizować cele szkolenia, jak również atmosferę sprzyjającą twórczej pracy.