MSCDN Wydział w Siedlcach - MSCDN Wydział w Siedlcach
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Propozycje tematyki wspomagania rad pedagogicznych w roku szkolnym 2017-2018

 


I.  Organizacja pracy szkoły:

 

1. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich – 4h
2. Etyka w zawodzie nauczyciela - 4h
3. Higiena i emisja głosu – 4h
4. Pierwsza pomoc przedmedyczna – 8h
5. Programy nauczania – wymogi formalne, zawartość merytoryczna – 4h
6.      Program nauczania dla zawodu – dobór, modyfikowanie i konstruowanie  - 5h
7. Projektowanie rozwoju szkoły z programem eTwinning – 4h
8.  Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela - 4h
9. Współfinansowanie rozwoju szkoły z funduszy unijnych 2014 – 2020 - 5h
11. Stosowanie prawa w praktyce szkolnej – 5h
12. Motywacja i zaangażowanie w pracy nauczyciela – 6h
   
II.

Wychowanie, opieka, profilaktyka:

 

1. Dziecko w grupie rówieśniczej – kompetencje społeczno-emocjonalne - 4h
2. Indywidualizacja oddziaływań pedagogicznych w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych – 5h
3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na podstawie dokumentacji diagnostycznej ucznia  – 5h
4. Budowanie systemu pomocy PPP w szkole - 5h
5. Praca z uczniem  z zespołem Aspergera – 5h
6. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej - 5h
7. Prowokacyjne zachowania uczniów - wybrane strategie postępowania – 5h
8. Jak sobie radzić z agresją w szkole – 5h
  9.        Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkoły – 5h
9. Uczeń z autyzmem na różnych etapach edukacyjnych – 5h
10. Wczesne wspomaganie jako zwiększenie szans edukacyjnych dziecka – 5h
11. Trudna klasa – 5h
 

III. Procesy dydaktyczne:

 

1. Aktywizujące metody nauczania – 5h
2. Diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej - 4h
5. Jak promować czytelnictwo w epoce cyfryzacji  - 5h
6. Jak uczyć uczniów uczenia się? Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – 4h
7. Monitorowanie realizacji podstawy programowej – 5h
9. Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia  - 5h
10. Neurodydaktyka w praktyce szkolnej – 5h
11. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - 5h
13. Wieloaspektowa analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych - 5h
14. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu różnych przedmiotów – 5h
15. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – 3h
16. Zastosowanie narzędzi TOC w dydaktyce i wychowaniu – 4h
17.    Kwalifikacyjne kursy zawodowe
18.      Zastosowanie technik coachingowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej – 5h
19. Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole – 4h
20. Uczeń zdolny w klasie – odkrywanie i wspieranie talentów – 4h
 

IV. Szkoła w środowisku lokalnym:

 

1. Budowanie współpracy z rodzicami – 5h
2.

Jak przeprowadzić spotkanie z rodzicami na temat agresji - 5h