Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

BEZPŁATNE SZKOLENIA DOFINANSOWANE PRZEZ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

Plakat

 

Temat 

Liczba

godz. 

Moduły  Adresaci  Osoba odpowiedzialna 
Wielokierunkowa aktywność ucznia I klasy wg nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.  10

1. Kompetencje rozwojowe ucznia klasy I a cele kształcenia – wymagania ogólne w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.

2. Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.

3. Metody i formy pracy umożliwiające wielokierunkową aktywność uczniów.

4. Monitorowanie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności opisanych w podstawie programowej i wymaganiach edukacyjnych nauczyciela a ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej. 

Nauczyciele, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci szkół podstawowych 

Elżbieta Michalak

Grupa I zapisz się

Grupa II zapisz się 

Projektowanie pracy nauczyciela w klasie IV.  10

1. Założenia i struktura nowej podstawy programowej.

2. Zadania szkoły i nauczyciela klasy IV w kontekście zmian programowych.

3. Planowanie metodyczne pracy nauczyciela z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.

4. Sposoby badania efektywności pracy przez nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu. 

Nauczyciele, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci szkół podstawowych 

Barbara Wierzchucka 

Grupa I zapisz się

Grupa II zapisz się

Nowa podstawa programowa dla szkoły podstawowej i jej realizacja w klasie VII.  10

1. Założenia i struktura podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018.

2. Projektowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie VII.

3. Analiza treści nauczania-wymagania szczegółowe w klasie VII pod kątem efektów nauczania.

4. Rola egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu jakości kształcenia. 

Nauczyciele, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci szkół podstawowych 

Iwona Moczydłowska

Grupa matematyków  zapisz się

Grupa humanistów zapisz się 

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach i co dalej…  10 

1. Budowa podstawy programowej kształcenia w zawodach.

2. Projektowanie pracy dydaktycznej.

3. Metody i techniki nauczania w kształceniu zawodowym.

4. Konstruowanie zadań sprawdzających osiągnięcia uczniów.

5. Wymagania w PPKZ, a egzaminy zewnętrzne.

Nauczyciele, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne szkół kształcących w zawodach 

Grażyna Lech 

Grupa I zapisz się

Grupa II zapisz się

Wspomaganie ucznia klas kończących szkoły podstawowej w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.  10 

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawa oświatowego.

2. Metody i sposoby rozpoznawania predyspozycji zawodowych.

3. Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej.

4. Praktyczne wskazówki doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Nauczyciele, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne 

Grażyna Lech 

zapisz się

Czytać każdy może – edukacja czytelnicza i medialna.

1. Biblioteka jako centrum zarządzania wiedzą w szkole

2. Kreatywne formy pracy z tekstem.

3. Warsztat informacyjny biblioteki inspiracją do współpracy nauczycieli i korelacji międzyprzedmiotowej.

4. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych przy wsparciu TIK. 

Nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne 

Bożena Czarnecka-Akus 

zapisz się

Nowatorskie pomysły na promocję biblioteki w środowisku. 

1. Komunikacja biblioteki ze środowiskiem poprzez promocję.

2. Biblioteka szkolna w cyfrowej rzeczywistości.

3. Giełda pomysłów na działania promocyjne. 

Nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne 

Anna Goc 

zapisz się

Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym.  10 

1. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.

2. Rozpoznawania dyskryminacji w szkole.

3. Reagowanie na zachowania dyskryminujące i zjawiska nietolerancji w szkole. 

Nauczyciele, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne 

Grzegorz Wawrecki 

zapisz się

Udzielanie pierwszej pomocy w placówkach oświatowych. 

1. Podstawowe zasady BHP w działaniach ratowniczych. Zasady powiadamiania o zdarzeniu. Wyposażenie szkolnej apteczki do udzielania pierwszej pomocy.

2. Poszkodowany nieprzytomny. Resuscytacja krążeniowo–oddechowa dziecka i osoby dorosłej. Pozycja bezpieczna.

3. Podstępowanie ratownicze w stanach zagrożenia zdrowia i życia u dzieci i dorosłych: zadławienia, astma, napad padaczkowy, omdlenia, rany, krwotok z nosa, złamania, zwichnięcia, skręcenia, oparzenia, cukrzyca, użądlenia, utonięcia. 

Nauczyciele, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne 

Ewa Chacińska

Grupa I  zapisz się

Grupa II zapisz się

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  15 

1. Prawne aspekty indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.  

2. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości psycho- fizycznych ucznia.  

3. Praktyczny wymiar zaspokajania indywidualnych potrzeb specjalnych uczniów.  

4. Dokumentowanie oddziaływań wspierających rozwój ucznia.  

Nauczyciele, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne 

Marta Senenko-Lichograj 

zapisz się

Ocenianie kształtujące pomaga się uczyć.  10  1. Teoretyczne i prawne podstawy oceniania szkolnego i jego miejsce we współczesnej dydaktyce. 2. Elementy oceniania kształtującego - techniki i sposoby stosowania. 3. Strategia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego.  Nauczyciele matematyki, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

 Bożena Czarnecka-Akus

zapisz się

Jeśli uczeń ma dysleksję rozwojową… – praktyczne rozwiązania.  10  1. Dysleksja rozwojowa – etiologia, terminologia i symptomy. 2. Rozpoznawanie specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i uczeniu się matematyki. 3. Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych, oceniania oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. 4. Jak pomóc dziecku z dysleksją rozwojową – metody i formy pracy wspierające uczenie się na różnych etapach edukacyjnych.  Nauczyciele, nauczyciele-specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

 Agata Polańska

zapisz się

Praca z uczniem mającym trudności w nauce.  10 1. Analiza opinii i orzeczeń PPP. Formy pomocy uczniom z trudnościami w nauce. 2. Wykorzystanie metod badawczych diagnozy pedagogicznej w celu identyfikacji problemów dziecka. 3. Założenia i konstrukcja programów pracy z uczniem mającym trudności w nauce. 4. Metody i formy gwarantujące skuteczną indywidualizację w pracy z uczniem mającym trudności w nauce. 5. Konkretne rozwiązania metodyczne w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nauczyciele, nauczyciele- specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci szkół podstawowych

Iwona Moczydłowska Grupa I zapisz się

Grupa II zapisz się

 

Jak angażować rodziców w życie szkoły?  10 1. Rodzice w szkole. 2. Pojęcie współpracy oraz warunki efektywnej współpracy. 3. Formy i obszary współpracy ze szkołą. 4. Projektowanie i planowanie działania angażującego rodziców w szkole. Nauczyciele, nauczyciele- specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

Elżbieta Michalak

zapisz się

Jak radzić sobie z agresją w szkole?  15 1. Agresja i przemoc część teoretyczna. 2. Diagnoza zachowań agresywnych. 3. Sposoby reagowania na agresję i przemoc, w tym: prowokacyjne zachowania uczniów. 4. Sposoby komunikowania się z dzieckiem agresywnym. Nauczyciele, nauczyciele- specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

Marta Senenko- Lichograj

Grupa I zapisz się

Grupa II zapisz się

Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym?  8 1. Przyczyny i symptomy wypalenia zawodowego. 2. Budowanie wewnętrznej motywacji zamiast zwalczania skutków wypalenia. 3. Strategie radzenia sobie ze stresem. 4. Budowanie wewnętrznej harmonii z wykorzystaniem uważności i technik relaksacyjnych. 5. Planowanie rozwoju osobistego i zawodowego. Nauczyciele, nauczyciele- specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

Grzegorz Wawrecki

zapisz się

Budowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – praktyczne rozwiązania.  10 1. Praktyczne funkcjonowanie pomocy psychologiczno– pedagogicznej. 2. Rozpoznawanie i zaspakajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych u uczniów. 3. Analiza i modyfikacja działań. Nauczyciele, nauczyciele- specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

Marta Senenko- Lichograj

zapisz się

Ochrona prawna nauczyciela.  6 1. Ochrona prawna nauczyciela. Wybrane prawa nauczycieli i ich ochrona. Nauczyciel i dyrektor jako funkcjonariusz publiczny. 2. Ochrona prawna nauczyciela przed agresją psychiczną i fizyczną - ochrona cywilnoprawna i karnoprawna. 3. Gdzie szukać pomocy prawnej? Współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi w profilaktyce i sytuacjach kryzysowych. Nauczyciele, nauczyciele- specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

Sławomir Mikiciuk

zapisz się

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera i ADHD w oparciu o diagnozę funkcjonalną.  15 1. Ocena funkcjonalna umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. 2. Metody pracy ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych. 3. Praktyczne zastosowanie poznanych metod w różnych sytuacjach społecznych w środowisku edukacyjnym i rodzinnym. Nauczyciele, nauczyciele- specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne

Agata Polańska

zapisz się

 

 

  • Oferta jest zamieszczona na stronie www.siedlce.mscdn.pl
  • Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną (on-line)
  • Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia formy.

 

 

REALIZACJA SZKOLEŃ W SIEDZIBIE MSCDN Wydział w Siedlcach, ul. M.Asłanowicza 2 (WRZESIEŃ-LISTOPAD 2017r.)